Obaveštenje o prikupljanju podataka o ličnosti za jednokratnu platnu transakciju

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem teksu: Zakon) TENFORE d.o.o. Beograd platna institucija, iz Beograda, ul. Dobračina br. 60, matični broj 17327852, pre otpočinjanja prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, za jednokratnu platnu transakciju (Western Union novčanu doznaku i doznaku prenosa novčanih sredstava), ovim obaveštenjem upoznaje korisnika jednokratne platne transakcije (u daljem tekstu: Korisnik) sa uslovima prikupljanja i daljom obradom podataka o ličnosti na  sledeći način:

Platne usluge jednokratne platne transakcije:

1.    Western Union novčana doznaka

Rukovaoci podataka

TENFORE d.o.o Beograd Platna institucija, ul. Dobračina br. 60, Beograd (TENFORE), Western Union Network (France) SAS (Western Union), Predstvanici Western Union (Partneri).

Podaci koji se prikupljaju:

Osnovni podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, datum rođenja, prebivalište ili boravište, jedinstveni matični broj građana, broj ličnog dokumenta, naziv izdavaoca i datum i mesto izdavanja ličnog dokumenta, kao i drugi podaci u zavisnosti od iznosa, a koje predviđa Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

2.   Prenos novčanih sredstava

Rukovaoci podataka:

TENFORE d.o.o Beograd platna institucija, ul. Dobračina br. 60, Beograd (TENFORE).

Podaci koji se prikupljaju:

Osnovni podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, prebivalište ili boravište platioca i/ili primaoca, broj platnog računa platioca i/ili primaoca, kao i drugi podaci u zavisnosti od iznosa, a koje predviđa Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

3. TENFORE pruža platne usluge Western Union novčane doznake i prenos novčanih sredstava preko mreže ovlašćenih i registrovanih zastupnika TENFORE na osnovu Ugovora o obradi podataka o ličnosti ili obavezujućih odredbi Ugovora o zastupanju.

4.   Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti kojem se Korisnik može obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sledeće adrese: e-mail: zastita.podataka(at)tenfore.net, pošta:  Dobračina 60, Beograd

5.   Svrha obrade i pravni osnov

Rukovaoci će podatke o ličnosti iz ovog obaveštenja obrađivati u cilju izvršenja prava i obaveza koji proističu  iz ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji, na  osnovu  Zakona o platnim uslugama i saglasnosti lica na koje se podaci o ličnosti odnose. Davanjem saglasnosti za izvršenje platne transakcije, Korisnik daje pristanak  na obradu njegovih ličnih podataka, što je pravni osnov obrade podataka. Davanje podataka je obavezno i neophodan je uslov za izvršenje jednokratne platne transakcije, jer bez predmetnih podataka usluga ne može biti izvršena, u skladu sa zakonskim propisima.

6.   Pravo na opoziv

Korisnik ima pravo da opozove pristanak na obradu podataka u svakom trenutku. Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade podataka pre opoziva. Opoziv se može dati u pisanom obliku. Posle opoziva pristanka na obradu podataka o ličnosti od strane Korisnika, a na osnovu date saglasnosti, dalja obrada podataka po ovom zakonu nije dozvoljena. 

7.   Obrada ličnih podataka

Korisnik podatke dostavlja kada koristi uslugu jednokratne platne transakcije. Prikupljeni lični podaci i informacije se koriste za svrhu pružanja usluge jednokratne platne transakcije, kao i za svrhu vođenja administracije i poslovnih knjiga Rukovalaca, pružanje podrške Korisniku u vezi pravilnog izvršenja usluge jednokratne platne transakcije, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, usklađivanja poslovanja sa važećim propisima i ispunjavanje pravnih obaveza Rukovalaca, bolje razumevanje Korisnika kroz analizu i ispitivanje podataka o jednokratnoj platnoj transakciji i na taj način unapređivanja oblasti sprečavanja i otkrivanja prevara i krađa u pružanju usluge jednokratne platne transakcije, unapređivanja naših proizvoda, usluga i poslovanja, kao i kako bismo Korisnicima slali komercijalne poruke putem e-maila, telefona, pošte, SMS-a ili putem nekog drugog kanala, ukoliko oni to izaberu, odnosno na to pristanu.

8.   Pravo Korisnika na zaštitu podataka

Korisnik ima pravo da se informiše kod Rukovaoca o obezbeđenim merama zaštite njegovih podataka.

9.   Obrada podataka koji se dobijaju od trećih lica

Rukovaoci će čuvati i zadržati informacije koje Korisnik da o trećem licu (tj. o platiocu ili primaocu, u zavisnosti od slučaja) kako bi usluga jednokratne platne transakcije mogla biti izvršena. Pre davanja ovih podataka i informacija o trećem licu, Korisnik je u obavezi da obavesti i obezbedi pristanak trećeg lica za korišćenje njegovih podataka i informacija kako je navedeno u ovoj tački. Dostavljanje ovih podataka je obavezno, kako bi se usluga novčana doznaka izvršila i Korisniku pružila ova usluga. Bez toga, Rukovaoci nisu u mogućnosti da izvrše platnu uslugu ili druge tražene usluge od strane Korisnika.

10.   Pravo na pristup podacima

Korisnik je dužan da Rukovaocima dostavi tačne i ažurne podatke o ličnosti kada koristi uslugu jednokratne platne transakcije. Korisnik ima pravo da zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, a koji se obrađuju. Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i/ili  izbrišu i to bez nepotrebnog odlaganja ukoliko podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, ukoliko je Korisnik opozvao pristanak za obradu, a ne postoji drugi pravni osnov za obradu, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, a sve u skladu sa zakonom.                                                       

11.   Pravo na ispravku i brisanje podataka

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava, a Korisnika je dužan da obavesti, na njegov zahtev, o svim primaocima podataka.

12.   Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ako su zajedno ispunjeni zakonom predviđeni uslovi. Ovo pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca, ako je to tehnički izvodljivo. 

13.   Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

14.   Mere zaštite podataka

Rukovaoci će na odgovarajući način zaštititi podatke o ličnosti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, a sve u skladu sa Zakonom.

15.   Primaoci podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države i međunarodne organizacije, samo uz primenu odgovarajućih mera zaštite,  u skladu sa pravilima Zakona, internim aktima Institucije, kao i drugim propisima koje regulišu ovu oblast.

TENFORE može da prenese podatke o ličnosti, u cilju izvršenja ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji ( Western Union novčana doznaka) i deliti ih sa Western Union Network (France) SAS (Western Union), kao i Predstvanicima Western Union (Partneri).

16.   Rokovi čuvanja podataka

Podaci o ličnosti čuvaju se od strane Rukovalaca u rokovima propisanim zakonima iz oblasti računovodstva i revizije, zakonima koji regulišu položaj i poslovanje platnih institucija i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

17.   Povreda podataka o ličnosti

Korisnik ima pravo da bude obavešten o povredi njegovih podataka o ličnosti. Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, TENFORE je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti Korisnika.

TENFORE nije dužan da obavesti Korisnika ako je: preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena; naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti ne može da proizvede posledice za njega; obaveštavanje koje bi dao Korisniku predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava.

U tom slučaju, TENFORE je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

18.   Zahtev za ostvarivanje prava Korisnika

Ukoliko Korisnik smatra da mu je povređeno pravo propisano Zakonom, može podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti popunjavanjem Zahteva. Popunjeni zahtev može se dostaviti elektronski, slanjem elektronske poruke sa prilogom na adresu zastita.podataka(at)tenfore.net ili slanjem na adresu TENFORE d.o.o. Beograd platna institucija, Dobračina 60, 11000 Beograd sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“.

TENFORE može naplatiti određenu naknadu za izradu i predaju kopija, pod zakonom predviđenim uslovima.

TENFORE je u obavezi da Korisniku na kojeg se podaci odnose pruži informacije iz zahteva, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana, ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost zahteva, ali se Korisnik mora obavestiti o istom u roku od 30 dana. Ukoliko TENFORE ne postupi po zahtevu Korisnika,  potrebno je  obavestititi Korisnika o tome, najkasnije u roku od 30 dana od dana od  prijema zahteva, kao i o pravu podnošenja pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

19.    Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i tužbu sudu

Korisnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite. Korisnik ima pravo da protiv odluke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kojom se rešava o njegovom zahtevu, pokrene upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu, ne utiče na pravo Korisnika da pokrene drugi postupak upravne ili sudske zaštite.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00