НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

На основу члана 82. став 2. Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и члана 15. став 3. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС), у поступку по захтеву привредног друштва „Предузеће за посредовање, консалтинг и услуге TENFORE д.o.о. Београд“, са седиштем у Београду, Добрачина 60, за давање дозволе за пружање платних услуга, које заступа директор Марио Миљуш, Извршни одбор Народне банке Србије, на предлог Управе за надзор над финансијским институцијама, а на седници одржаној 28.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

     1. Даје се дозвола за пружање платних услуга привредном друштву „Предузеће за посредовање, консалтинг и услуге TENFORE д.o.o. Београд”, са седиштем у Београду, Добрачина 60, матични број: 17327852, ПИБ: 101511791 (у даљем тексту: TENFORE д.о.о. Београд).

     2. TENFORE д.o.o. Београд може, као платна институција, пружати платну услугу извршавања новчане дознаке код које пружалац платних услуга прима платиочева новчана средства без отварања платног рачуна за платиоца или примаоца плаћања, искључиво ради стављања тих средстава на располагање примаоцу плаћања или ради преноса тих средстава примаочевом пружаоцу платних услуга, који их ставља на располагање примаоцу плаћања.

     3. TENFORE д.o.o. Београд дужно је да Агенцији за привредне регистре поднесе регистрациону пријаву о свим променама које су настале давањем дозволе Народне банке Србије за пружање платних услуга и да доказе о томе достави Народној банци Србије у року од пет дана од дана пријема акта ове агенције о упису тих промена, као и пречишћен текст оснивачког акта.

     4. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Интернет презентацији Народне банке Србије.

     5. Ово решење производи правно дејство од 1.октобра 2015. године

ИО НБС бр. 83
28.9.2015. године
Београд

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
Гувернер
Др Јоргованка Табаковић

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00