Sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni, i zasniva se na osam principa upravljanja. Ovi principi se mogu koristiti od strane menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi.
Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Ovakav model povećava poverenje klijen